Малките семейни фирми към големите индустриалци: Очакваме справедливост

 • clock 07 октомври 10:37
 • 758
България / Икономика Малките семейни фирми към големите индустриалци: Очакваме справедливост

На вниманието на:

Представители на медиите,

Г-н Томислав Дончев,

Заместник министър-председател,

Г-н Делян Добрев, председател на Комисия по енергетика към 43-то Народно събрание,

Г-н Иван Иванов, Председател на КЕВР,

Г-жа Теменужка Петкова, Министър на енергетиката,

Г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите,

Членовете на комисия по енергетика към 43то Народно събрание,

Управителен съвет на БФИЕК,

Управителен съвет на БАМИ,

Управителен съвет на БМГК,                         

Управителен съвет на БКХП,

Управителен съвет на КРИБ,

Управителен съвет на АИКБ,

 

ПРАВО НА ОТГОВОР

МАЛКИТЕ ВЕИ производители отговарят на големите индустриалци - КРИБ, АИКБ, БФИЕК, БАМИ, БМГК, БКХП.

 1. Уважаеми господа, намесата в работата на Народното Събрание на Р България и оспорването на конституционното право на народните представители, съгласно чл.150 ал. 1 от Конституцията на Република България да сезират Конституционния Съд за установяване на противоконституционност на закони, е крайно неуместно и е присъщо за държави, в които олигархията и корпоративните интереси се поставят над закона и конституцията.
 2. Целта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ) от 24.07.2015г. е заблуда и хвърляне на прах в очите на обществото, имитация на борба срещу злоупотребите в сектор „Енергетика” и изкривяване на общественото мнение по темата.
 3. Годишните разходи на НЕК преди ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015г. за изкупуване на електроенергия от ВЕИ са около 900 млн. лв./годишно. След приемане на тези разпоредби, които упорито се лансират като „реформа“ и „спасяващи“ енергийната система, разходите на НЕК намаляват с 10 млн. лв./годишно или с 1%. Поправките в ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015г. намаляват приходите на малка група инвеститори съставляваща около 0.08% от общото производство на електроенергия с около 80%, а на останалата част производители с около 5%. Това са нищожни мерки, чиито положителен ефект върху енергийната система е пренебрежителен, а същевременно ефектът върху 300 български малки ВЕИ централи е унищожителен.
 4. Понятие „прекомерна държавна помощ” не съществува. Ако някой е получил неправомерно държавна помощ, тя може да бъде изискана обратно от държавата по реда на Закона за държавни помощи. Развалянето на законно сключени договори за изкупуване на ел. енергия и определянето на нови 80% по-ниски цени на изкупуване само за малка група производители е дискриминационно и противоречи на Конституцията и понятието „правова държава”. Тази малка група производители съставлява около 1% от инсталираните мощности за производство на ел. енергия от ВЕИ в България.
 5. При получаването на безвъзмездна помощ по ПРСР и подписването на договорите за изкупуване на ел. енергия произведена от ВЕИ по преференциални цени в периода 2009-2015г., бенефициентите по ПРСР са изпълнили всички законови разпоредби. Бенефициентите са проверени от ДФ Земеделие, НАП, Агенция за устойчиво енергийно развитие, Агенцията за държавна финансова инспекция, представители на одитните органи на Европейската Комисия и други проверяващи органи.
 6. Твърдението, че инвестициите на бенефициентите по ПРСР са изплатени е недоказано и невярно. В случай, че КРИБ и АИКБ имат доказателства за това твърдение следва да ги представят на широката общественост. Преференциална цена в размер на 0.10 лв./кВч обрича всеки производител на електроенергия от ВЕИ с инсталирана мощност до 200KW на фалит, защото не е достатъчна нито за покриване на оперативните разходи, нито за възвръщаемост на инвестицията.
 7. Когато „бизнес“ организациите защитават лобистките поправки на Закона за Енергетиката от 24.07.2015г. е редно да декларират интересите на своите членове в сферата на енергетиката. От публични достъпна информация става ясно, че членове на цитираните по-горе бизнес организации са крупни инвеститори в сферата на енергетиката, особено във ВЕИ сектора и Заводските електроцентрали.

Същите компании ползват следните източници на финансиране:

 • получават високи преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия от заводски и ВЕИ централи.
 • Получават безвъзмездни помощи по Оперативна програма „Конкуретноспособност” за модернизация на оборудване и енергийна ефективност, · продават студен резерв на НЕК,
 • получават близо 100 млн. лв./годишно от Фонд „Енергийна сигурност” под формата на „отстъпка“ от такса задължение към обществото В този случай е налице четворно финансиране по линия на енергетиката за някои от членовете на вашите бизнес организации. В тази връзка, претенции за борба със злоупотреби в енергетиката на България са некоректни, неуместни и подвеждащи. 8. Фонд „Енергийна сигурност“ бе създаден чрез ЗИД на ЗЕ за спасяване на НЕК и подпомагане на енергийно бедните български семейства, а вместо това близо 100 млн. лева годишно равняващи се на 40% от приходите от фонда ще бъдат раздавани на шепа големи индустриални компании.
 1. КРИБ и АИКБ също са получатели на безвъзмездни помощи по европейските програми, съответно в размер на 5 млн. лв. и 10 млн. лв. по изключително „важни” за икономиката на България проекти за „разработване на стратегии“ и „укрепване на капацитет“. Като бенефициенти по оперативни програми КРИБ и АИКБ знаят през колко проверки преминава един бенефициент на евро средства, за да получи безвъзмездна помощ. По тази причина, АИКБ и КРИБ не трябва да се съмняват в злоупотреби от страна на производителите на електроенергия от ВЕИ, бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР.

Уважаеми господа, ако търсите злоупотреби в енергетиката, обърнете се към собствените си „бизнес“ организации и техните членове. В очакване на справедливост,

 273 малки семейни фирми

Коментари