economix.bg

Нови промени в Наредба Н-18 се очакват след приемането на изменения в Закона за ДДС, чието обсъждане в парламента предстои заедно с пакета данъчни закони.
Промените, които ще отразят изменението на чл. 118 от закона, ще бъдат направени до три месеца след неговото влизане в сила. Очаква се те да бъдат сериозни. Освен това се въвеждат нови задължения за доставчиците на платежни услуги и банките.

Проектът на ЗДДС, одобрен от правителството, предвижда да отпадне изискването за издаване на фискален бон при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта. По-конкретно в чл. 118 се допълва, че в случаите на неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта по продажби/доставки на стоки или услуги се допуска вместо фискален или системен бон да се издава и предоставя на получателя по електронен път документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. Условията за прилагане на тази разпоредба, формата и съдържанието на документа, както и редът и начинът за издаване на документа и задълженията за предоставяне на данни от документа към Националната агенция за приходите се определят с наредбата.

„Неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта“ се определя като “заплащане чрез платежна операция, инициирана по интернет и осъществена чрез софтуерно идентифициране на кредитна или дебитна карта или друг картово базиран платежен инструмент от виртуално терминално устройство ПОС (Virtual POS Terminal) без физическо прочитане на картата и без едновременното физическо присъствие на продавача и купува по продажби, при които предоставянето на стоките или услугите става на място, различно от търговския обект на търговеца.”

Наредбата ще определи формата и съдържанието на документите, условията, редът и начинът за издаването им, както и задълженията за предаване на данни при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта.

Търговците на течни горива, които не подават информация към НАП за движението на течните горива по реда на ал. 10 на чл. 118, се разширяват с още една категория – доставчик и получател по доставки за битови нужди на гориво в бутилки с вместимост до 50 кг или транспортирано чрез изградена газопреносна мрежа. Същевременно от лицата, които са освободени от това задължение на основание отчитане на доставките чрез електронната система с фискална памет се изключват доставки, извършени от обект, който не е краен разпространител и използва като средство за измерване на разход измервателна система или разходомер.

Интерес представлява редакционната промяна на понятието електронен магазин, а именно: интернет сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който предоставя възможност за избор на клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.“ Досега дефиницията акцентираше на съществуваща функционалност за добавянето в потребителска кошница, думите “избор на метод за плащане” са заменени с по-широкия критерий за предоставяне на информация за метод на плащане. Предстои да видим какви промени във връзка със спорното третиране на софтуера на електронните магазини като СУПТО ще произтекат от това.

Във връзка с предвидената промяна, която предвижда сумирането на оборотите за регистрация по ДДС при прехвърляне на търговски обект (чл. 96, ал. 10), е добавен нов критерий. Освен за прехвърляне между свързани лица, ще се обединяват оборотите и когато лицата действат съгласувано (в първоначалния текст беше “привидно свързани лица” – виж тук).

Определението за „лица, действащи съгласувано“ е “лица, в управлението, контрола и/или капитала на които участват свързани по § 1, т. 3, букви „а“, „б“, „в“ и „л“ от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс лица или лица, от взаимоотношенията между които или между всяко от тях и трето лице според съществуващата между тях икономическа, организационна, семейна или друга обвързаност/свързаност може да се направи извод, че действат съгласувано и между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.” Това също оставя широко поле за тълкуване.

Важна промяна се предвижда и в чл. 25 от Закона за НАП, който сега изисква банките да уведомяват приходите агенция за откритите и закритите сметки. Сега това задължение ще се отнася и за предоставени виртуални терминални устройства, а задължените лица включват и доставчиците на платежни услуги.
Добавя се изцяло нова алинея, която гласи: “Банките и другите доставчици на платежни услуги предоставят ежемесечно до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася, информация на Националната агенция за приходите за броя и стойността на транзакциите по платежна сметка, извършени чрез виртуален ПОС терминал, във формат, определен от изпълнителния директор на агенцията след консултация със заинтересованите страни.” Не става ясно дали този формат ще бъде определен с нормативен акт или със заповед.

 

economix.bg – източник  и още полезни статии