ЕК обърна внимание на България, че дъщерните дружества се облагат с по-ниски данъци

Комисията изпрати официално уведомително писмо до България, в което обръща внимание на факта, че дъщерните дружества се облагат с по-ниски данъци. Облагането на такива дружества се изисква съгласно директива от 2016 г. В действащото законодателство, с което тя се транспонира у нас, е включено неправомерно освобождаване от данъчно облагане на дъщерни дружества. ЕК призовава България и още 17 страни членки да приложат различни разпоредби на регламента за предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Комисията изпраща и мотивирано становище до България за това, че не е транспонирала правилно в законодателството си всички елементи на директивата за  емисиите от промишлеността, в която се определят правила за дейностите, включващи предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха, водите и земята и предотвратяването на генерирането на отпадъци. ЕК също така настоятелно призовава България да транспонира правилно в националното си законодателство директивата за оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. 

Start typing and press Enter to search