Експертни съвети вместо национални консултанти предлага МЗ

Националните консултанти по различните медицински специалности да бъдат заменени с експертни съвети предвиждат промените в Наредба 47 на МЗ, с която се урежда статутът на националните консултанти.

Промените в наредбата се налагат във връзка със законовите промени, направени през преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК в края на миналата година.

В състава на експертните съвети ще бъдат включени от 3 до 7 доказани специалисти по съответните медицински специалности, от които един главен координатор, и които ще бъдат назначени със заповед на министъра на здравеопазването.

Главният координатор ще ръководи работата и ще отговаря за предоставянето на консултациите и становищата, а решенията ще бъдат взимани с мнозинство от не по-малко от половината от състава на експертния съвет. При наличие на различни мнения, всеки член на експертния съвет излага своето мнение и мотиви към него, предвиждат текстовете.

Членовете на експертните съвети ще могат да оказват и методична помощ на лечебните заведения и на контролните органи в системата на здравеопазването при въвеждането, изпълнението и контрола на медицинските стандарти.

Функциите им ще бъдат свързани с националните консултанти – експертно-съвещателни и организационно-методични функции по въпроси, свързани с провежданата държавна политика, както и с организацията, качеството и оценката на отделните медицински дейности, на медицинската практика и ресурсното осигуряване на системата на здравеопазване

„Целта на предложените промени е при провеждане на държавната политика в сферата на здравеопазването и вземане на решения по отношение на качеството, ефективността и контрола на предоставяните здравни услуги на населението, да се осигури участието на широк кръг изявени медицински специалисти по дадена медицинска специалност, притежаващи необходимите знания, умения и достатъчно практически опит”, се казва в мотивите на МЗ към промените.

Start typing and press Enter to search