Георги Милков: А едно време какви руски шпиони сме имали в България…

АСПЕКТ Георги Милков: А едно време какви руски шпиони сме имали в България...

А едно време какви руски шпиони сме имали в България… Когато става дума за архиви, руснаците са железни. Както всяка голяма империя, те пазят абсолютно всичко. Рядко обаче го показват. По времето на Сталин уникален шанс да погледнат какво има в папките за България получават Георги Димитров и Васил Коларов. И така през 1935 г. излиза книгата “Авантюрите на руския царизъм в България”. Това всъщност е сборник с документи, сред които има много секретни телеграми от руското посолство в София. Предговорът на книгата е писан от Васил Коларов, а документите са разделени по теми и всяка глава е предшествана от обобщаващ коментар. Там четем: “Авантюрите на руското правителство в България се опираха на определена група български политически дейци, в чиято русофилска активност немалка роля играеше и непосредственият подкуп…

Драган Цанков

Според нашите документи Драган Цанков, оглавяващ тази група, се намираше на издръжката на руското Министерство на външните работи от 1885 г. По-нататък всяка година се повтаряха съобщенията за отпускането му на парични суми. В списъка на получаващите руски пари фигурират непосредствено и неговите сподвижници Бурмов, Балабанов, после военният министър Николаев, министърът на вътрешните работи Маджаров и др. Предаването се осъществяваше непосредствено чрез агентите на руското министерство…”

Следват цитати от телеграми:

Писмо от дипломатическия агент в София до директора на азиатския департамент Зиновиев

Петербург, 17 декември 1885 г.

Милостиви господине Иван Алексеевич,

Преди самото ми заминаване от София Драган Цанков ми довери, че материалното му положение е крайно тежко, че през последната година и половина е живял изключително с парите, които са му давали на заем негови приятели и привърженици, че в настояще време този извор е напълно пресъхнал и че той няма никакви средства за по-нататъшно съществуване. Предвид тази крайност той е принуден да се обърне към императорското правителство с ходатайство за оказване на парично подпомагане…
Имайки предвид ползата, която можем да извлечем за собствените си интереси, като обвързваме към себе си Цанков с материални изгоди, аз си позволявам да подкрепя неговото ходатайство за оказването му на парична помощ от сумите на окупационния фонд. Като начало във вид на лично подпомагане би следвало да му отпуснем от 10 до 12 хиляди франка. Впоследствие също би могло да го снабдяваме и със средства, необходими за водене на борбата с неговите политически противници, които сега са и наши най-опасни врагове. Разходването на всъщност крайно незначителна част от намиращите се в наше разпореждане суми от упоменатия фонд за подобен род цели би могло, по мое мнение, да донесе значителна изгода на нашето положение и нашите интереси в България.

/А. Кояндер/

Телеграма на дипломатическия агент в София до министъра на външните работи Гирс

25 декември 1885 г.

Марко Балабанов

…Драган Цанков, Балабанов и Бурмов предполагат, че е необходимо пътуване на последния в Русия за събиране на пожертвования за издаване на такъв вестник и за борба с други средства срещу тукашното антируско направление. Но предвид откриващите се благоприятни условия за такава пропаганда, би било желателно подобен вестник да се основе колкото е възможно по-бързо и Цанков моли секретно да му се предостави еднократна правителствена субсидия от шест хиляди франка, така че без да изчаква събраните от Бурмов пари, да може да започне издаването на вестника от 1 януари.

/Богданов/

Телеграма от министъра на външните работи до дипломатическия агент в София Богданов.

26 декември 1885 г.

Строго секретно. Имайки предвид притесненото лично положение на Драган Цанков и предложението му да издава Вестник, на господаря император му бе угодно да разреши да му се предоставят от окупационните суми дванадесет хиляди франка.

/Гирс/

Депеша от дипломатическия агент в София до министъра на външните работи Гирс

5 април 1886 г.

Милостиви господине Николай Карлович,

Тодор Бурмов

Имах честта да получа строго секретната инструкция на ваше превъзходителство под N55, с която Вие благоволявате да ми наредите да предоставям на г.г. Бурмов, Цанков и Балабанов по 40 хиляди франка в година от българския окупационен фонд, започвайки от 1 януари т.г., за издаване на вестник с цел разясняване сред българите на истинските им интереси и агитация сред народа в същия смисъл и няма да пропусна точно да се съобразявам със заповедите на Ваше Високопревъзходителство да взема всички мерки тази помощ строго да се пази в тайна…
Като гаранция, че тези три лица в дейността си ще се придържат строго към посока, съвпадаща с възгледите на императорското правителство, г.г. Цанков и Балабанов заявиха писмено на подписано от г-н Бурмов копие от подадената от него във връзка с това докладна записка до императорското министерство, че те напълно приемат и одобряват всичко, изложено в нея, като правилен и точен израз на техните собствени чувства и убеждения. Освен това всичките три лица подписаха на тази записка клетвено обещание, че винаги точно ще се съобразяват с казаното в нея и строго ще се придържат към изложената в нея програма и когато са в опозиция, и когато са на власт. Те също се заклеха, че ще действат винаги единодушно по тази програма, във взаимно съгласие и никой от тях никога няма да си позволи някакво отделно действие, без да се посъветва с другите си съюзници и без да получи тяхното одобрение и съгласие, когато са на власт или в опозиция. В заключение те положиха клетва, че ще останат неизменно верни на този троен съюз във всички възможни случаи…

Източник: фейсбук страницата на Георги Милков

Още интересни истории от автора 

Популярни

Още теми...