ИЗПРАТЕТЕ НОВИНА

Изпратете ни новина, статия, интервю, факт, събитие… на front@front.bg

Материалът ви трябва да бъде авторски или с абсолютно уредени авторски права.

С изпращането на текста и снимките и/или видео вие се съгласявате да ги публикуваме, както и че потребителите на front.bg могат да използват материалите или части от тях, като споменат източникa и автора на статията, ако е посочен такъв.

front.bg си запазва правото да не публикува статията.

Дигитална информационна агенция Фронт бг е обществено ангажирана медия. Приемаме сигнали за нередности, които са подкрепени с нужната информация, документи, доказателства, снимки, видео, координати и др.

За рекламни и ПР статии, статии съдържащи линкове, рекламни снимки и видеоматериали вижте условията ни за реклама.