Представят проект на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Областният информационен център София-град ще представи работния проект на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ за периода до 2027 година. Общият бюджет на програмата надхвърля 2 милиона евро. В рамките на срещата експерти ще представят целите, средствата и обхвата на програмата, както и допустимите мерки по отделните приоритети. Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ през новия финансов период е пряко насочена към постигането на устойчив растеж на българската икономика, както и на осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Програмата следва политиките на европейско ниво, по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход и по-зелена нисковъглеродна Европа чрез насърчаването на чист и справедлив енергиен преход, зелени инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска. Програмата се финансира от еврофонда за регионално развитие. 

Start typing and press Enter to search