Счетоводство на туристическа агенция – 4 важни момента

Когато стартирате туристически бизнес и по-специално – откривате туристическа агенция, едно от първите неща, за които трябва да помислите е къде да намерите добър счетоводител, на който можете да имате доверие.

Независимо дали това е напълно непознат човек или някой близък, от голямо значение е това да бъде някой, на когото можете имате пълно доверие. Важно е да можете да оставите финансовата страна на бизнеса си в негови ръце, защото именно това е човекът, с помощта на който ще съумеете да поддържате точни счетоводни разчети.

От него ще научавате всичко, което се случва с вашия бизнес. Той ще ви помогне не само да следите работата на вашата агенция, но съвсем естествено ще съдейства и за изготвянето на данъчната ви декларация, подаване на ДДС и други.

4-те най-важни момента свързани със счетоводство на туристическа агенция

Подобно на всеки друг бизнес, най-важните процедури при воденето на счетоводство на туристическа агенция са отчета за движението на паричните потоци, назначаване и освобождаване на персонал, водене на главната книга, разплащания към служители и институции, разпознаване на приходите, отчет за разходите и много други. На някои от тях ще обърнем по-голямо внимание на следващите редове.

1. Управление на паричните потоци

Една от най-основните цели на вашия счетоводител, независимо дали е външна кантора или част от вашия екип, е да следи паричния поток на вашата агенция.

Докато управлявате туристическата агенция, вие неизменно извършвате многократни ежедневни транзакции, които могат да имат най-различно предназначение.

Това може много лесно да ви поведе в посока, в която да се загубят продажбите и входящите ви плащания измежду всичко останало.

Чрез използването на най-съвременен счетоводен софтуер, счетоводителят ще ви информира редовно и ще ви позволи да следите нетния паричен поток на вашата компания, като ще можете лесно да разграничите приходи и разходи.

Това следене и управление на паричните средства помага да се идентифицират всички финансови проблеми. Воденето на тази стриктна счетоводна дейност ще ви помогне да определите дали вашите служители вписват всички финансови операции както си му е реда.

2. Значението на Главна книга

Един от най-важните счетоводни инструменти за една туристическа агенция е главната книга. Тя съдържа достатъчно данни за да може дори и при съвсем бегъл поглед да се направи оценка за текущото положение на вашата компания.

Голямата книга позволява да се извършва стриктно следене от мениджмънта на туристическата агенция за актуалното състояние на всички активи към момента, а също така и всичко, което компанията дължи.

Счетоводното описване на всички бизнес транзакции трябва да бъде записано в главната книга чрез специален счетоводен софтуер.

Повечето фирми актуализират дневниците си ежедневно или седмично. От решаващо значение е счетоводната кантора, която се движи от счетоводството на вашата фирма, редовно да се актуализира, така че да можете вие лесно да следите финансовото състояние на агенцията.

3. Разпознаване на приходите

Важна счетоводна процедура за развитието на всеки успешен бизнес е процесът на признаване на приходи. Този принцип установява кога бизнесът официално е спечелил приходи и може да декларира приходите от своите счетоводни отчети, а от там и кога спечелената сума е достатъчно сигурна и потвърдена за да бъде обложена с данъци.

Туристическа агенция, като сфера на услуги, трябва да използва паричния метод за признаване на приходите. Агенцията ви трябва да признава приходите, получени веднага след получаване на плащането.

Няма значение това кога ще завърши процедурата по потребление на услугата от страна на клиента, веднага щом получите плащането, трябва да признаете плащането като приход.

4. Отчет за доходите

Последната процедура за управление при счетоводство на туристическа агенция е поддържането на отчет за доходите.

Отчетът за доходите отчита общите ви приходи и разходи, за да изчислите нетната печалба за определен период от време.

Отчетът за доходите служи за подобна цел като отчета за паричните потоци. Докато отчетът за паричния поток следи само паричните средства обаче, отчета за доходите измерва печалбите на вашия бизнес.

Когато стартирате агенцията, отчетът за паричния поток е по-важен, тъй като получавате дневния паричен поток на вашата компания и така добивате по-ясна представа как се развива фирмата към момента. В дългосрочен план обаче вашият отчет за доходите е по-важен, тъй като дава по-добро описание на общата рентабилност на вашата компания.

Start typing and press Enter to search