“Трейс Груп” отчита консолидирана печалба след свиване на разходите

Групата “Трейс Груп Холд” подобрява финансовия си резултат през първото тримесечие на тази година. Инженеринговата компания се отчете през акционерите с нетна консолидирана печалба от 3.81 млн. лева при загуба от 1.37 млн. лева година по-рано.
Холдинговото дружество продължава да печели обществени поръчки в различни градове из страната, става ясно от междинния счетоводен отчет. В края на март то има в портфейла си 14 дъщерни фирми и инвестиции в едно смесено предприятие, чрез които извършва всички видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и всички свързани дейности. “Трейс” диверсифицира и разширява постоянно обхвата на своята дейност. Портфолиото на дейностите на групата също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

Компанията развива дейност и на европейския пазар в следните области: изграждане и поддържане на пътна инфраструктура в България и Сърбия, включително строителство на мостове и тунели. “Трейс Груп Холд” участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската инфраструктура, сред които са доизграждането на автомагистралите “Тракия” и “Хемус”. Дружеството участва и в строителството на сръбската част от Коридор № 10.

В момнета “Трейс Груп Холд” АД участва в изграждането нa 1/3 от Софийското метро. Вече има пуснати в експлоатация седем метростанции и прилежащия към тях метро път. В момента изпълнява проекти по третия метродиаметър.

В резултат на това приходите на групата нарастват до 55.34 млн. лева спрямо 54.43 милиона в края на март 2018-а. Консолидираните парични постъпления по строителни договори на компанията осигуряват основната част от общите приходи (94.48%) и нарастват с 1.187 млн. лева на годишна база.

Значителният спад на разходите на холдинга през първите три месеца на тази година предопределят подобряването на финансовия консолидиран резултат. “Трейс Груп Холд” свива харчовете с над 6 млн. лева – до 48.09 млн. лева. Разгледани по видове разходите за суровини, материали и консумативи, външни услуги и за заплати и осигуровки на персонала намаляват спрямо същия период на миналата година.

Увеличение има при харчовете за амортизации, обезценките на активи и другите разходи. Част от увеличението, в размер на 18.26%, при консолидираните разходи за амортизации се дължи на чуждите активи с право на ползване по договори, които съдържат лизинг.

В крайна сметка за първото тримесечие реализираните приходи общо са на стойност 54.784 млн. лв., а разходите общо, без разходи за данъци, са 50.769 млн. лева. Финансовият резултат преди облагане е брутна печалба в размер на 3.842 млн. лева., а печалбата след облагане е 3.811 млн. лева.

Прогноза за резултатите от текущата финансова година не е публикувана. Дружеството обявява прогнозни данни за приходите на тримесечен период. Отчетените към края на март приходи са по-високи с 15% от прогнозираните данни в междинния доклад към декември 2018 година.

Мениджърите на “Трейс Груп Холд” прогнозират понижение на приходите по договори с клиенти, в т. ч. и на приходите по строителни договори през второто тримесечие на тази година.

През първото тримесечие търговията с акциите на “Трейс Груп Холд” ставаше в широки граници, а на 3 юни затвориха борсовия ден при 2.82 лева за един брой. От март акциите на компанията не са в състава на SOFIX.

Към края на март най-големите акционери са Николай Михайлов (66.97%) и “Галини-Н” ЕООД (9%). Други фирми и индивидуални инвеститори контролират 24.01%, а  “Трейс Груп Холд” АД притежава 0.02% обратно изкупени собствени акции.

източник http://www.banker.bg

Start typing and press Enter to search